Dimnikarska služba skrbi za opravljanje dejavnosti z naslednjimi storitvami:

  • - Redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.
  • - Pregledovanje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.
  • - Merjenje izpusta emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav.
  • - Opozarjanje uporabnika na nepravilnosti pri uporabi kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave in ustrezno ukrepanje v kolikor se uporabnik ne odzove na opozorila in nepravilnosti ne sanira.
  • - Svetovanje uporabniku pri pravilni izbiri in uporabi kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave.

Trenutno ureja dimnikarko službo:
Zakon o dimnikarskih storitvah ZDimS

Več lahko najdete na povezavi

Zakonodaja na ravni Evropske unije:

1. Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti

2. Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu

3. Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19.5. 2010 o energetski učinkovitosti stavb

4. Uredba komisije (EU) št. 813/2013 z dne 2. avgusta 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov

5. Uredba komisije (EU) št. 814/2013 z dne 2. avgusta 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov vode in hranilnikov tople vode